مقالات سیاسی

اهمیت شورای دمکراسی خواهان ایران

اهمیت شورای دمکراسی خواهان ایران
کریم عبدیان متن سخنرانی در کنفرانس شورای دمکراسی خواهان ایران( 18 نوامبر ) کلن المان در ابتدا میخواهم از رحیم بندوئی اداره کننده پانل اول تشکر کنم – سپس در باره تم و موضو...
بیشتر بخوانید

فدرالیسم: تنها راه حل اقلیت‌های ایران

فدرالیسم: تنها راه حل اقلیت‌های ایران
دانیل برت – تمامی جوامع دموکراتیک غربی از قوانینی برخوردارند که سد راه نژاد پرستی است، اما هیچیک از این قوانین به درجه‌ای که قانون اساسی ایران برای مساوات اقوام تقدس قائل...
بیشتر بخوانید
رفتن به نوارابزار