مقالات اجتماعی

کولبری نماد بارز سلطه نگاه امنیتی بر نگاه اقتصادی

کولبری نماد بارز سلطه نگاه امنیتی بر نگاه اقتصادی
سیران بایزیدحسینی شاید در نگاه نخست برای هر خواننده ای معنی لغوی کلمه “کولبر” همان تعریف یاد شده در لغتنامه دهخدا باشد. دهخدا کولبر را چنین تعریف میکند : شخصی که کسی یا چ...
بیشتر بخوانید
رفتن به نوارابزار